در نشست مسئولین دفاتر بسیج دانشجویی استان مازندران:

مسئولین دفاتر بسیج دانشجویی بابل و آمل معرفی شدند

در نشست مسئولین دفاتر بسیج دانشجویی استان مازندران مسئولین دفاتر بسیج دانشجویی بابل و آمل منصوب شدند

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علم و فناوری بهشهر در همایش اقتصاد مقاومتی بسیج دانشجویی مازندران مطرح کرد:

کارآفرین باید نیازهای اساسی را بشناسد و برای آن تولید کند

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علم و فناوری بهشهر در همایش اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل بسیج دانشجویی مازندران که در دانشگاه مازندران برگزار شد

معاون آموزشی دانشگاه مازندران در همایش اقتصاد مقاومتی بسیج دانشجویی مطرح کرد:

دانشجویان تحقق اقتصاد مقاومتی را مطالبه کنند

معاون آموزشی دانشگاه مازندران در همایش اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل که توسط بسیج دانشجویی مازندران در دانشگاه مازندران برگزار شد

آخرین اخبار