یادداشت_دانشجویی :

بررسی و تحلیل دانشکده دندانپزشکی ساری پیرامون حوادث گلستان هفتم

تعصبی که تحمل بازخواست شدن را ندارد تعصبی که قانون را نمیشناسد و خود را فرای قانون میداند

یادداشت برای گردن کشی های عده ای چماق به دست جمود ذهن دینی:

مسئول سیاسی دفتر بسیج دانشجویی شهرستان آمل

اگر نبودند ، جوانان انقلابی و بسیجیان جان بر کف این مرز وبوم ، امروز امنیت ملی ما دستمایه شرارت و جنایاتی به مراتب ناباورانه تر از داعشی های خارجی از س...

آخرین اخبار